This Page

has moved to a new address:

Mama Ka i Synuś eM: Em­pa­tii nie można się wyu­czyć, ale można ją zabić...

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service